தொங்குதிறன் மிக்க வர்த்தக மொதிரி ஒன்றுக்கு தொக்கங்கள் பற்றிய முன்தனச்சரிக்கக கிகைக்க நவண்டிய அவசியமில்கல, அது அதிர்ச்சிகளுக்கு தொக்குப்பிடிக்கும் வககயிநலநய உருவொக்கப்பட்டுள்ளது!

க ொவிட்-19 எந்த வித முன்கெச்சரிக்க யும் அற்ற நிகையிலைலய எம்கை வந்தகைந்தது - அது லநரடியொ பை வர்த்த ங் ளின் எதிர் ொைத்துக்குக்குள் நுகைந்து அவற்றின் புறத்லதொற்றத்கத முழுகையொ தகை ீைொ புரட்டிப்லபொட்ைது.

Editorial
Pressure on the economy continues as fuel price hike comes in at a time that is least opportune.

The Sri Lankan government announced a sharp increase in the price of fuel last month, prompted by trends ...

Associate Feature
Panther - A group acclaimed for harnessing function-driven modern stationery solutions​

[email protected] is proud to publicize that we have onboarded Panther to our list of Associate companies. As we move forward with the resolve of bringing ...

Our Partnerships
“NDB Jayagamu Sri Lanka” assists in the country’s post-COVID economic revival

NDB recently launched a unique, multifaceted initiative “NDB Jayagamu Sri Lanka” to help Sri Lanka’s exporters and innovators in order to assist the country in post-COVID revival...

Guest Column
Preparing for a post pandemic world- The ‘Next Normal’

The Covid 19 pandemic has reminded us all, albeit in an unprecedented manner that we live in a VUCA world. One can argue that the notion- 'Survival of the most Adaptable’ is the norm ...

Announcements
Sri [email protected] platform selects six high-potential mid-sized companies in its second round

Funded by the United States, Sri [email protected] ([email protected]) onboarded six high-potential companies to receive business advisory services. Sri [email protected] will work closely with the six selected companies to identify expansion opportunities, streamline internal ...

Events
Sri [email protected] hosts its first virtual networking event for portfolio and associate companies

Sri [email protected] hosted its 1st virtual networking event for its 13 portfolio and 2 associate level companies on the 8th ...

Events
US-supported Sri [email protected] conducts webinar, helping SMEs to drive towards “transformational growth”

Sri [email protected] ([email protected]) conducted a webinar on July 22, titled, “Unlocking Opportunities with Transformational Growth” to support high-potential ...

Our Survey
SME Pulse: Pessimistic outlook

A survey gauging confidence of Small and Medium Enterprises on their business environment