எமது குறிக்கோள்

சுதந்திரத்தின் 100 ஆண்டுகளுக்குள் (2048) இலங்கையை அதிக வருமானமீட்டும் நாடாக மாற்றுதல்

நாடு முழுவதும் செல்வம் சமமாக பகிரப்படும், அதிக வருமானம் கொண்ட நாட்டில் வாழ்வதை நாங்கள் கற்பனை செய்கிறோம் 

இலங்கையின் பொருளாதாரம் போருக்குப் பின்னர் ஒரு பெரிய வளர்ச்சியைக் கொண்டிருந்தாலும், ஈவுத்தொகை சீரற்ற முறையில் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது. மேல் மாகாணத்துடன் ஒப்பிடும்போது ஊவா, சப்ரகமுவ, கிழக்கு மற்றும் வடக்கு மாகாணங்களில் வறுமையின் அளவு சுமார் 4 மடங்கு அதிகமாகும்..

இலங்கை@ 100 தளம் கொழும்புக்கு வெளியே உள்ள பகுதிகளுக்கு வருமானத்தை கொண்டு வரும் நடுத்தர வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவளிப்பதில் கவனம் செலுத்தும்​