රශ්මි පීරිස් පරණවිතාන

General Manager

LinkedIn සාරාංශය :

රශ්මි 2020 ජූලි මාසයේ දී Sri [email protected] හා සම්බන්ධ වූ අතර ව්‍යාපෘතියෙහි සාමාන්‍යාධිකාරීවරිය ලෙස කටයුතු කරනු ලබයි. ඇය විසින් සමස්ත වැඩසටහනෙහි ප්‍රතිඵල සහ එයින් ආරම්භ කරනු ලබන වැඩසටහන් වල වගකීම   මෙන්ම ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම් පවත්වා ගෙන යාමේ වගකීම ද දරනු ලබයි. [email protected] හි ඇය සිදු කරන වැඩකටයුතු වල කොටසක් ලෙස, ඇය විසින් සියලුම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් අධීක්ෂණය කරන අතර, අභ්‍යන්තර කණ්ඩායම් කළමනාකරණය කරමින් ළඟා කර ගත හැකි දේ පිළිබඳ උපදේශන සපයයි. සාමාජික සමාගම්, වෙළෙන්දන් සහ අනෙකුත් ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන් අතර බාහිර සම්බන්ධතා ද රශ්මි විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබයි. ව්‍යාපෘති සම්බන්ධතා මෙහෙයවීම සහ සේවාදායකයින්ගේ සම්බන්ධතා කළමනාකරණය කිරීමේ වගකීම දරමින් ඇය කළමනාකාරිනියක් වශයෙන් Stax  Inc හි කටයුතු කරමින් සිට [email protected] හා සම්බන්ධ විය.

Stax  හා සම්බන්ධ වීමට පෙර, රශ්මි, Moody’s Analytics Knowledge Services හි වසර 11 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ලබා ඇත. එහි දී ඇය තාක්‍ෂණය, සිල්ලර, තෙල් සහ ගෑස්, සංචාරක ක්ෂේත්‍රය සහ රථ වාහන ඇතුළු විවිධ අංශ ගණනාවක් ආවරණය කරන ගෝලීය ආයෝජන බැංකු සහ වත්කම් කළමනාකරණ සමාගම්වලට සහාය වෙමින් කොටස් පර්යේෂණ විශ්ලේෂකයින් කණ්ඩායමක් මෙහෙයවන ලදි.

අමතරසුදුසුකම්:

ශ්‍රී ලංකා වරලත් මූල්‍ය විශ්ලේෂකයන්ගේ සංසදයේ (CFA ආයතනයේ දේශීය සංසද ශාඛාව) අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂිකාවකි.

ශාස්ත්‍රීයසුදුසුකම්:

වරලත් මූල්‍ය විශ්ලේෂණවරියකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ විද්‍යා උපාධිධාරී (2008)