මතන්කි ශ්‍රීස්කන්ද්

Events Coordinator

LinkedIn සාරාංශය:

මතන්කි  2020 ජූලි මාසයේ සිට වැඩසටහන් සම්බන්ධීකාරක වශයෙන් [email protected] හා සම්බන්ධ වී ඇත. වැඩසටහනෙහි අවස්ථා හා පරිපාලනමය කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා ඇය සහාය ලබා දෙයි. ඇය Stax හි පර්යේෂණ සහකාරවරියක වශයෙන් සිටියදී [email protected] from හා සම්බන්ධ වූවාය.

Stax හි සේවය කිරීමට පෙර ඇය ව්‍යාපෘති විශ්ලේෂකවරියක ලෙස The Capital Maharaja Organization Ltd හි සේවය කළ අතර එහිදී ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීම, අය වැය සකස් කිරීම සහ සමස්ත උපාය මාර්ග සඳහා දායකත්වය සැපයීම ඇයගේ කාර්යභාරයට ඇතුළත් විය. එමෙන්ම අලෙවිකරණය, කොටස් තැරැව්කරුවන් සහ ආයතනික මූල්‍ය හා උපාය මාර්ග යන අංශවල වරින් වර සේවය කරමින්  ඇය John Keells Holding PLC හි සීමාවාසික පුහුණුවකද නිරත වූවාය.

ශාස්ත්‍රීයසුදුසුකම්:

එක්සත් රාජධානියේ Essex විශ්ව විද්‍යාලයේ ජීව වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ ගෞරව උපාධිය (2018)