ආචාර්ය කුමුදු ගුණසේකර

Co-Founder

[email protected] බිහි කලේ ඇයි?

අපි සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක ඉපදුණෙමු, නමුත් අප එය සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් ලෙසම පවත්වා ගෙන යාම අවශ්‍ය නොවේ

දෛනික රැකියාව: Stax Colombo ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ වශයෙන් ගෝලීය සේවාදායකයින් හට සූක්ෂ්ම හා ප්‍රායෝගික උපදේශන සැපයීම.

LinkedIn සාරාංශය:

වසර 20කට අධික කාලයක් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්, ආයෝජන බැංකු, පුද්ගලික කොටස් අරමුදල්, දායක නියෝජිත ආයතන, රජයේ ආයතන, සහ විවිධ කර්මාන්ත ගණනාවක මහා පරිමාණ ආයතන සමඟ කටයුතු කර තිබේ.

Stax හා සම්බන්ධ වීමට ප්‍රථම, ප්‍රමුඛ පෙළේ ගෝලීය යටිතල පහසුකම් සමූහායතනයක් වන Balfour Beatty හි වෘත්තීය සේවා ශාඛාව වන Parsons Brinckerhoff හි වොෂින්ටන් ඩී.සී. කාර්යාලයේ සේවය කරන ලදි.

අමතර සුදුසුකම්:

ඇමරිකානු වාණිජ මණ්ඩලයේ (AMCHAM) ශ්‍රී ලංකාව සඳහා හිටපු සභාපති.

පරිවහන ක්ෂේත්‍රය සඳහා PRISMTM  නමැති මෘදුකාංගයක ප්‍රධාන ආකෘති නිර්මාණ ශිල්පී.

ශාස්ත්‍රීයසුදුසුකම්:

ඇ.එ. ජනපදයේ Boston විශ්ව විද්‍යාලයේ ආර්ථික භූගෝල විද්‍යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය, සහ අන්තර්ජාතික සම්බන්ධතා සහ පරිසර ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය.

ඇ‍.එ. ජනපදයේ Hobart and William Smith Colleges හි  ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ කළා උපාධිය.