ඩ්‍රෲවි ද සිල්වා

LinkedIn සාරාංශය:

2021 අප්‍රේල් මාසයේ සිට ඩ්‍රෲවි Sri [email protected] හි වැඩසටහන් සම්බන්ධීකාරක ලෙස සේවය කරයි. Sri [email protected] විවිධ උත්සව සහ ක්‍රියාකාරකම්, පරිපාලනමය කටයුතු සහ අලෙවිකරණය සහ සන්නාමකරණ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය සඳහා ඔහු සහයෝගය ලබා දේ. [email protected] සමග සම්බන්ධ වීමට පෙර ඔහු Stax Inc. හි සේවය කල අතර,  එම සමාගමේ සිටියදී ඔහු පර්යේෂණ සහායකයෙකු ලෙස කටයුතු කළේය.

 

ස්ටැක්ස් හි රැකියාවට පෙර, ඔහු Acuity Knowledge Partners (පෙර Moody’s Analytics) ආයතනයේ ආයෝජන පර්යේෂණ අංශයේ සීමාවාසිකයෙකු ලෙස වැඩ කළ අතර එහිදී ඔහුගේ කාර්යභාරය වූයේ වෙළඳපළ පර්යේෂණ මෙහෙයවීම සහ ඒ සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ විශ්ලේෂකයින් සමඟ ක්‍රියාකාරී ලෙස කටයුතු කිරීමයි. ඔහු KPMG හි සීමාවාසික වැඩසටහනක් ද සම්පූර්ණ කළ අතර එහිදී ඔහු ආයතනික මූල්‍ය කණ්ඩායමේ සේවය කරමින් පර්යේෂණ හා මූල්‍ය ආකෘති නිර්මාණය පිළිබඳ සිය කුසලතා ඔප් නංවා ගත්තේය.

අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:

B.Sc. ආර්ථික විද්‍යාව සහ මුල්‍ය, පර්ඩියූ විශ්ව විද්‍යාලය, US (2020)