මාර්තු 2021 [email protected] පුවත් පත්‍රිකාව

  • මාර්තු 17, 2021

SME ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා ඩිජිටල් දරුකමට හදා ගැනීම මෙම අනතුරු ඇඟවීමේ ලිපිය, ආර්ථික කොඳු නාරටිය දැඩි කිරීම: කුඩා හා පරිමාණ පරිමාණ අවශ්‍යතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඩිජිටල් දුරුකමට වැඩි දියුණු කිරීම, ඩිජිටල් තාක්‍ෂණය ලබා දීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම අවශ්‍ය වුවද, ලංකාවේ සේවකයින්ට දැඩි