පෙබරවාරි 2021 එස්එල්@100 පුවත් පත්‍රිකාව

  • පෙබරවාරි 17, 2021

අනුගත කිරීම අර්බුදය තත්ත්වයන්ට ඩිජිටල් දරුකමට හදාවඩා ගැනීම මෙම හදිසි කලාපයේ අපේ ලිපි ලිපිය ‘අර්බුදයට ගොදුරු වූවන්ට අනුරූප වීම සඳහා ඩිජිටල් දුරුකමට හදාවඩා ගැනීම’ සුළු හා පරිමාණ පරිමාණයේ සියුම් පරිමාණයන් සිදු කිරීම සඳහා ඩිජිටල් විසඳුම් ලබා දීම සඳහා සිදු කෙරෙන අවදානම් සහිත අවස්ථා ඉස්මතු කරයි. අතිරේකව, මුල් කළඹ කර්මාන්ත