සුහුරු ප්‍රාග්ධනය සඳහා ස්ථානගත කිරීම

  • August 11, 2020

වර්ධනය වේගවත් කිරීම සඳහා ප්‍රාග්ධනය සුහුරු ලෙස භාවිත කිරීම බොහෝ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර අරමුදල් නොමැතිකම හෝ අරමුදල් ප්‍රශස්ත ලෙස භාවිත නොකිරීම හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ වර්ධනයේ ඊළඟ මට්ටමට ළඟා වීමට අසමත් වේ. ‘සුහුරු ප්‍රාග්ධනය’ ආකර්ෂණය කර ගැනීමට හා භාවිත කිරීමට සමාගමක් ස්ථානගත කිරීම ඉහළ වර්ධනයක් ළඟා කර ගැනීම සඳහා තීරණාත්මක වේ.

ආදායම වර්ධනය කර ගැනීම

  • August 11, 2020

මූලික ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් වඩාත් ඉලක්ක කර ගැනීමෙන් ආදායම වර්ධනය කර ගත හැකිය. දත්ත පදනම් කර ගනිමින් පසුගිය ආදායම් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම කෙටි කාලීනව මූලික ව්‍යාපාරය වර්ධනය කර ගැනීම කෙරෙහි වඩාත් ඉලක්කගත වීමට ව්‍යාපාරයන්ට ඉඩ සලසන අතර දිගු කාලීනව ආසන්න ක්ෂේත්‍රයන්හි ව්‍යාපාරය පුළුල් කිරීම සඳහා උපායමාර්ගික වීමට ද ඉඩ

මෙහෙයුම් ප්‍රශස්තකරණය

  • August 11, 2020

සුළු වෙනස්කම් සිදු කිරීම ලාභය වර්ධනය කර ගැනීමට දායක විය හැකිය. දත්ත පදනම් කර ගත් මෙහෙයුම් තක්සේරුවක් මගින් මූලික නොවන ක්‍රියාකාරකම් ඩිජිටල්කරණය / ස්වයංක්‍රීය කරණය කළ හැකි ක්‍රමවේදයන් හෝ විශේෂඥයින්ගේ සහායෙන් වැඩිදියුණු කළ හැකි අංශ අනාවරණය කර ගත හැකි අතර ඉන් මූලික ව්‍යාපාරය කෙරෙහි කළමනාකාරිත්වයේ අවධානය වැඩි කිරීමට සහ

මීළඟ පරපුරේ ව්‍යාපාරයන් ගොඩනැඟීම

  • August 11, 2020

වේදිකාව අවශ්‍යතා දෙකක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි: 1. අනාගතය සඳහා සූදානම් සහ වටිනාකම් නිර්මාණය කරන ව්‍යාපාර ගොඩනැගීම නව අදහස් හඳුනා ගැනීම සහ ව්‍යාපාරයක් එකම තැන නොරැඳී වර්ධනය වීමට ඉතා වැදගත් වේ. වටිනාකම් නිර්මාණය කිරීම සහ අනාගත ඉවත් වීමේ විකල්පයන්ද සැලකිල්ලට ගැනීම (විකිණීම සඳහා අදහසක් දැනට නොමැති වුවත්) වර්ධන මානසිකත්වයක්