අපේ ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයට සම්බන්ධ වන්න

ශ්‍රී ලංකාව@100 වේදිකාව වැඩමුළුව පවත්වයි – විනාශකාරී ලෝකයක සාර්ථක වන්නේ කෙසේද?

ශ්‍රී ලංකාව@100 වේදිකාව 2021 මැයි 5 වන දින මධ්‍යම වෙළෙඳපොළ සමාගම් සහ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා බාධාකාරී ලෝකයක සාර්ථක වන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ…

වැඩිදුර කියවන්න

ශ්‍රී ලංකාව@100 විස්තීර්ණ චින්තන වෙබ්නාර් පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාව@100 නවෝත්පාදන විශේෂඥ පෝල් ඩී. රොබට්ස් සමඟ කඩිනම් චින්තන වෙබ්නාර්යකට සත්කාරක වේ එක්සත් ජනපදයේ සහය ලත් ශ්‍රී ලංකා@100 ( එස්එල්@100 ) පොදු ධීවර වැඩසටහනකට සත්කාරක වූ අතර බී…

වැඩිදුර කියවන්න

[email protected] අප්රේල් 2021 පුවත් පත්‍රිකාව

අර්බුදයක් මධ්‍යයේ පාරිභෝගිකයා රඳවා තබා ගැනීම මෙම මාසයේ කලාපයේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ගනුදෙනුකරුවන් රඳවා තබා ගැනීම සඳහා සමාගම් කටයුතු කළ යුතු ආකාරය, ඔවුන්ගේ පවත්නා පාරිභෝගික…

වැඩිදුර කියවන්න

මාර්තු 2021 [email protected] පුවත් පත්‍රිකාව

SME ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා ඩිජිටල් දරුකමට හදා ගැනීම මෙම අනතුරු ඇඟවීමේ ලිපිය, ආර්ථික කොඳු නාරටිය දැඩි කිරීම: කුඩා හා පරිමාණ පරිමාණ අවශ්‍යතාවය වැඩි දියුණු…

වැඩිදුර කියවන්න

පෙබරවාරි 2021 එස්එල්@100 පුවත් පත්‍රිකාව

අනුගත කිරීම අර්බුදය තත්ත්වයන්ට ඩිජිටල් දරුකමට හදාවඩා ගැනීම මෙම හදිසි කලාපයේ අපේ ලිපි ලිපිය ‘අර්බුදයට ගොදුරු වූවන්ට අනුරූප වීම සඳහා ඩිජිටල් දුරුකමට හදාවඩා ගැනීම’ සුළු…

වැඩිදුර කියවන්න