වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීමට අදම අයැදුම් කරන්න

අයැදුම් කිරීම සඳහා සුදුසු කම් ලැබීමට අවශ්‍ය නිර්ණායක මොනවාද?  මධ්‍ය පරිමාණයේ ව්‍යාපාරය:
  1. සමාගමක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි විය යුතුය.
  2. රු. මිලියන 50 සිට 750 දක්වා වාර්ෂික ආදායමක් ලැබිය යුතුය.
අයැදුම් කිරීමේ ගාස්තු අය නොකෙරේ. පවතින තේරීමේ වටය සඳහා අයැදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය: 2021 පෙබරවාරි 28, ඉරිදා දින, ශ්‍රී ලංකා සම්මත වේලාවෙන් පස්වරු 5.00 මීළඟ තේරීමේ වටය සඳහා අයැදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය: 2021 අගෝස්තු වැඩිදුර විස්තර සඳහා අපගේ නිතර අසන පැන බලන්න

සම්බන්ධ වීම ABCD තරම් පහසුය