2020 සැප්තැම්බර් 24 වන දින Galle Face හෝටලයේ Verandah හිදී Sri [email protected] නිල වශයෙන් දියත් කරන ලද අතර එම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාලදිවයිනේ එක්සත් ජනපද තානාපති අතිගරු ඇලයිනා බී. ටෙප්ලිට්ස් සහ කලාපීය සහයෝගිතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා සහභාගී වූහ.

මාධ්‍ය ආවරණය

අවස්ථා විස්තර

  • දිනය: 2020 සැප්තැම්බර් 24

සංවිධායකයාගේ විස්තර

  • දුරකතන: +94-771-638-128
  • විද්‍යුත් තැපෑල: [email protected]

ස්ථානය

  • ස්ථානය:The Verandah, Galle Face හෝටලය