වෙන කවරදාකටත් වඩා වෙනසක් ඇති කිරීමේ හැකියාව දැන් උදාවී ඇති අතර, පෙර නොවූ විරූ අවස්ථාවන්ගෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට අවස්ථාව ද තිබේ. අනාගතය සාර්ථක කරගැනීමට නම් ඔබ ඉන් ප්‍රයෝජන ගනිමින් නිරන්තරයෙන් ඔබේ අනාගතය හා වර්තමානය යා කළ යුතුය.

ලියාපදිංචි වීමට ක්ලික් කරන්න!

 

ඔබේ ආයතනයේ සියලු සේවකයන් ලියාපදිංචි කිරීමට කැමතිද? සහාය සඳහා 076-159-8628 අමතන්න

   

ආවරණය වන කරුණු:

 
  • ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය හැඩ ගැස්වීමේ දී නව තාක්‍ෂණය යොදා ගැනීමේ වාසි
  • A Mindset of Abundance (බහුලත්වයේ මනෝභාවයන්) – අනාගතය සමෘද්ධිමත් කිරීම සඳහා නව අවස්ථාවන් ප්‍රයෝජනයට ගැනීම.
  • පුනර්ජනනීය සැලැස්මක් – අප සිතන දේ හෝ අප කරන දේ පමණක් නොව අප සිතන ආකාරය ද වැඩිදියුණු කරගැනීම.
  • චංචල, අවිනිශ්චිත, සංකීර්ණ සහ අපැහැදිලි (VUCA) ලෝකයක සාර්ථක වීම.
 

සිදුවීම් විස්තර

  • දිනය 2021 අප්‍රේල් 28 බදාදා
  • වේලාව පස්වරු 05.30 සිට ප.ව. 06.30 දක්වා (ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන්)