ජවානා ග්‍රැෆික්ස්

විස්තර
 

ජවානා ග්රැෆික්ස් ඔවුන්ගේ ප්රධාන සන්නාමය වන පැන්තර් හරහා අධ්යාපනික සෙල්ලම් බඩු සහ බෝඩ් ක්රීඩා වල සිට ලිපි ද්රව් සහ කඩදාසි ගබඩා විසඳුම්, ලාංකීය සහ විදේශ වෙළඳපොළවල් ඉලක්ක කර නිෂ්පාදනය කරයි.

කර්මාන්තය
 

         නිෂ්පාදනය

පදනම් කරගත් වැඩ වර්‍ගයේ තේරුම
 

     කොළඹ

වෙබ් අඩවිය
 

http://www.panther.lk/

ඉසෝ අවන්හල්

විස්තර
 

ඉස්සෝ අවන්හල් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි, නැවුම් ලෙස සකස් කළ ඉක්මන් ආහාර විකල්පයක් ලෙස ඉස්සන් නැවත හඳුන්වා දෙනු ලබයි.

කර්මාන්තය
 

        ආහාර පාන

පදනම් කරගත් වැඩ වර්‍ගයේ තේරුම
 

      ගම්පහ

වෙබ් අඩවිය
 

  https://isso.lk/