මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වල වටිනාකම් වැඩිදියුණු කිරීමට පුද්ගලික අංශය ප්‍රමුඛව ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘතියකි

ශ‍්‍රී ලංකා @ 100

නිදහස ලැබීමෙන් වසර 100ක් ඇතුළත ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ ආදායම් ලබන රටක් බවට පත් කිරීමට අවැසි වන වර්ධනය මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයන් විසින් සපයනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරමු.

A RESILIENT NATION

DIAMONDS ARE FORMED UNDER THE GREATEST PRESSURE…

War, tsunami, terrorist attacks, pandemic…saying that Sri Lankans have had it rough is an understatement. But all these decades of resilience have prepared us—to shine.

Read More

Read about our purpose and our leadership team

Our Approach

Read about what we focus on and what we value

Join the Platform

Mid-market firm seeking rapid growth? Apply to join!

Nominate a Firm

Nominate a high-potential mid-market firm

වේදිකාව මධ්‍යම වෙළඳපොල සමාගම්වල දියුණුවට සහාය වේ:

[email protected] වැඩසටහන යනු මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා සමෘද්ධිය ළඟා කර ගත හැකි සහ වේගවත් වර්ධනයක් සහ වටිනාකම් නිර්මාණය කිරීමේ මාර්ගයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ හැකි වන ව්‍යාපාර පරිසර පද්ධතියකි.

icon

මීළඟ පරපුරේ ව්‍යාපාරයන් ගොඩනැඟීම

වේදිකාව අවශ්‍යතා දෙකක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි: 1. අනාගතය සඳහා සූදානම් සහ වටිනාකම් නිර්මාණය කරන ව්‍යාපාර ගොඩනැගීම නව අදහස් හඳුනා ගැනීම සහ ව්‍යාපාරයක් එකම තැන නොරැඳී වර්ධනය වීමට ඉතා වැදගත් වේ. වටිනාකම් නිර්මාණය කිරීම සහ අනාගත ඉවත් වීමේ විකල්පයන්ද

වැඩිදුර කියවන්න
icon

මෙහෙයුම් ප්‍රශස්තකරණය

සුළු වෙනස්කම් සිදු කිරීම ලාභය වර්ධනය කර ගැනීමට දායක විය හැකිය. දත්ත පදනම් කර ගත් මෙහෙයුම් තක්සේරුවක් මගින් මූලික නොවන ක්‍රියාකාරකම් ඩිජිටල්කරණය / ස්වයංක්‍රීය කරණය කළ හැකි ක්‍රමවේදයන් හෝ විශේෂඥයින්ගේ සහායෙන් වැඩිදියුණු කළ හැකි අංශ අනාවරණය කර ගත හැකි

වැඩිදුර කියවන්න
icon

ආදායම වර්ධනය කර ගැනීම

මූලික ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් වඩාත් ඉලක්ක කර ගැනීමෙන් ආදායම වර්ධනය කර ගත හැකිය. දත්ත පදනම් කර ගනිමින් පසුගිය ආදායම් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම කෙටි කාලීනව මූලික ව්‍යාපාරය වර්ධනය කර ගැනීම කෙරෙහි වඩාත් ඉලක්කගත වීමට ව්‍යාපාරයන්ට ඉඩ සලසන අතර දිගු කාලීනව

වැඩිදුර කියවන්න
icon

සුහුරු ප්‍රාග්ධනය සඳහා ස්ථානගත කිරීම

වර්ධනය වේගවත් කිරීම සඳහා ප්‍රාග්ධනය සුහුරු ලෙස භාවිත කිරීම බොහෝ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර අරමුදල් නොමැතිකම හෝ අරමුදල් ප්‍රශස්ත ලෙස භාවිත නොකිරීම හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ වර්ධනයේ ඊළඟ මට්ටමට ළඟා වීමට අසමත් වේ. ‘සුහුරු ප්‍රාග්ධනය’ ආකර්ෂණය කර ගැනීමට හා භාවිත කිරීමට සමාගමක්

වැඩිදුර කියවන්න

අරමුදල් සපයන හවුල්කරු

ක්‍රියාත්මක කරන හවුල්කරු

අරමුදල් සපයන හවුල්කරු

ක්‍රියාත්මක කරන හවුල්කරු